به نام یکتای بی همتا

وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش وپرورش استان مرکزی

اداره آموزش وپرورش ناحیه یک اراک

سال تحصیلی 1388-1387

دبستان پسرانه شهید تندگویان

غلامرضا فعّال عراقی نژاد

اردیبهشت 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

                                                                 شماره صفحه        

 

1-  مقدمه                                                                          3

 

2-تعریف پیک                                                                   3

 

3-اهمیّیّت پیک نوروزی                                                       3

 

4-تهیّه وتوزیع   پیک های نوروزی                                         3

 

5-سرفصل ها وریکردهای پیک                                              4

 

6-نقد وبررسی صفحه به صفحه                                              5

 

7-جداول تجزیه وتحلیل رویکرها وسرفصلها                             9                   

 

8-ارزشیابی وبازخورد ها                                                    11

 

9-پیشنهادات ونظرات                                                          12                                                        

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 امروزه نیاز به آموزش وپرورش کودکان  پس از رسیدن به سنّ مطلوب لازمه تمام  جوامع بشری می باشد واستمرار این آموزش درتمام لحظات زندگی ضروری است ، باتوجّه به اینکه فعالیّت های آموزشی ویادگیری تنها در حصار مدرسه صورت نمی گیرد  ، بلکه دانَش آموز درجوامع دیگر اعم از خانواده ،خیابان وبازار،مسجد و حتّی درسفرهای  سیاحتی وزیارتی  ودیگر مکانها  به  یادگـیری  مشغول  است و لازمه این یادگـیری ها وجود ابزار ،وسائل و افرادی است که وی را در این امر یـاری و ترغـیب کنند و ادامه آمـوزش را اسـتمرار بخشند.

ازجمله این ابزار  وسائل ؛ تکالیفی است که درخارج از مدرسه به عهده دانش آموز گذارده می شود که حلقه اتصـال آموخـته های مدرسه وجامعه بیرونی می باشند . 

 

تعریف پیک نوروزی

 

پیک نوروزی یاپیک شادی نمونه ای از تکالیف مکمل وفوق برنامه ای است که از دهه هفتاد جایگزین تکالیف نوشتاری ورونویسی ها فراوان گذشته ایام عید شد.که به صورت انسجام یافته وطراحی شده درقالـب مجله ای هـمسان با دیگر مجلات مـورد اســـتفاده کودکان، ازقـبـیل مجلات رشــد ،با ابـعـاد 28– 20سانتی متر بامیانگین 36 – 30 صفحه ای که درزمان خاص دراختیاردانش آموزان قرارمی گیرد تاضمن پر کردن اوقات فراغـت وایجاد سرگرمی  ، سـبب اسمـترار وتعمیق یادگـیری وتوسعه فکر واندیشه  وتاحـد ممکن روحیه تحقـیق وپژوهـش گردد وبه نوعی حـلقه ای  بین آمـوخته های قبـلی وفـعلی وی درایـام تعطیلات نوروزی باشد وچون تکالیف منزل درنظام اموزشی ما یکی از فرایندهای مهمّ آموزشی است لذا پیک های نوروزی هم سهم بسزایی دراین امردارند.

 

اهمیت پیک های نوروزی

 

      ازجمله  مهمترین اهداف پیک نوروزی همانا استمرار آموزش ویادگیری درخارج از مدرسه ودرایام  تعطیلات می باشدکه ضمن اینکه سبب برقراری ارتباط  دوسویه بین مدرسه ودرس با اجتماع بیرونی دراین مدّت می گردد از طرفی سبب یادگیری وافزایش معلومات وایجاد فعالیتهای مضاعف می شود .

لذا باتوجّه به تعطیلات طولانی نوروزی وعدم ارائه تکالیف به شیوه قدیمی ویا تکالیف معلم ساخته مختلف ومتفاوت وسلیقه ای، بهترین جایگزین، ارائه تکالیف یکسان درقالب پیک نوروزی می باشد.

 

          

تهیّه وتوزیع پیک ها ی نوروزی

 

طبق تصمیمات گرفته شده وزارت آموزش وپرورش تدوین و تهیـّـّه پیک ها به سازمانهای آموزش وپرورش استانها تعویض اختیار شده است تابراساس ملاک های فرهنگی وشرایط بومی هرمنطقه اقدام گردد،که البته گاهی استانهای مجاوربا توجّه به امکانات وموقعیت های مشترک به تهــیه پیک می پردازند وحتّی بعضی ارمناطق ویا مدارس با هماهنگی لازم خود این وظایف راعهده دار شده اند.درهرصورت تهیه وتالیف نهایی به وسیله معّلمین وکارشناسان آموزشی بامحوریت وفرایند های آموزشی انجام می گیرد.

تشخیص اختیاری یا اجباری بودن انجام تکالیف نوروزی هم به مدارس وشورای معّلمان واگذار شده است. با  توجّه به آمار ده میلیون ویکصد هزارنفری دانش آموزان مقاطع  ابتدایی و راهنمایی، بیشتر از نیمی از پیک ها توسط  مناطق و مدارس تهیه وتوزیع میگردد و مابقی به صورت متمرکز دراستانها تولید شده است، دربعضیاز مناطق ومدارس پیک به همراه سی دی توزیع شده است تاضمن تنوع بخشی درانجام پیک استفاده از رایانه را درامرآموزشی درمحیط خانواده هم سهیم گردد. (منبع: علی باقرزاده معاونت آموزش وپرورش عمومی. خبرگزاری فارس)

 

 البته باید خاطر نشان کرد که معاون آموزش ونوآوری وزیرآموزش وپروَرش درگفتگوبا خبر گزاری فارس بیان داشتند که اخذ اجباری پول از دانش آموزان برای تحویل پیک نوروزی ممنوع وتخلف است  واین هزینه از سرانه مدارس وکمک ها انجمن اولیا ومربیان باید پرداخت شود،  آقای عباس رهی درادامه گفتند  :که انتشار پیک نوروزی درهمه استانها انجام نمی شود وبه نظر مسئولین استان ومناطق  بستگی دارد ومی توان به دانش آموزان کارهای پروژهای وتحقیقی داده شود.

 

 

سرفصل ها ورویکردهای پیک نوروزی

 

محوراصلی وسرفصل همه پیک هامباحثی است که در طول سال تحصیلی تدریس می شودکه ضمن دربر داشتن مفاهیم درسی با مطالب کاربردی وعملی  با رویکرد مطالعه وپزوهش همراه میشود باید ازمطالب نوشتاری وحفظی که درفرایند آموزشی هم مفید نیستند استفاده نشود.

مدیرکل دفتر پیش دبستانی وابتدایی وزارت آموزش وپرورش( ابوالقاسم جامه بزرگ) اعلام کردندکه باتوجه به بررسی های انجام شده ،موقعیت های جغرافیایی،فرهنگ بومی ومهارت های زندگی ،آشنایی با قوانین ، آداب ورسوم محلات و... درکل 22سرفصل برای تدوین پیک نوروزی درنظر گرفته شده است دراختیار آموزش وپرورش استانها قرار گرفته است.

 لذا با توجّه به اینکه این سرفصل ها دراختیار آموزگاران نمی باشد ،رویکردهای 5 گانه سالهای گذشته ملاک نقد وبررسی پیک های نوروزی به شرح زیر مد نظر قرارگرفت.

 

 

1-     تلفیقی از برنامه های درسی: باتوجه به ابعاد یادگیری به جای اجرای یادگیری وایجاد ارتباط بین مدرسه وجامعه به همراه فعالیتهای پژوهشی ،عملکردی وخلاقیتی .

 

2-     کاربرد آموخته های درسی مدرسه ،درزندگی: دراین رویکرد هدف ایجاد فعالیتهایی است که دانش آموزبه طور عملی وکاربردی از دانش خوددرحل مسائل زندگی استفاده کند.

 

3-     مهارت های زندگی: دربحث مهارت زندگی که یکی ازضرورتهای عصر حاضراست ،دانش آموز با کسب مهارتهای خاص برای زندگی بهتر آماده میشود که شامل تصمیم گیریها،تفکر انتقادی،بهداشت روزانه فردی واجتماعی ،مهارت برقراری ارتباط ،همدلی ،شناخت خود وجامعه ،مقابله باهیجانات واسترس ها ، کاهش  خشونت ها وجرایم با اطلاع از قوانین و.... می باشد.

 

4-  فعالیتهای مکمل:دراین مقوله با استفاده ازسرگرمی ها،بازی، جدولها،چیستان ،معماومسابقه و...تنوع خاصی درکاروفعالیت دانش آموز درانجام پیک پدید می آوریم .

 

  5- توجه به مسائل میراث فرهنگی ،بومی ومنطقه ای استان :دراین قسمت به دادن اطلاعاتی د رباره استان شامل مناطق سیاحتی ،زیارتی وتاریخی ، شناخت چهرهای تاریخی ،سیاسی وادبی و...آداب ورسوم محلّی وایجادانگیزه برای تحقیق درسطوح مختلف درمنطقه می پردازیم.

 

 

 

   نقدوبررسی پیک نوروزی پایه پنجم ابتدایی

 

  درابتدابهتراست اشاره ای به مشخصات فیزیکی پیک شود که شامل ابعاد 28×20سانتیمتری آن وباتعداد32   صفحه داخلی همراه باتنوع دررنگ آمیزی ونوع کاغذ عالی که همگی حسن سلیقه تهیه کنندگان رامی رساند.

در روی جلد ضمن استفاده از رنگهای شاد وبهاری به  ویژه رنگ سبز، تقابل  جنسیتی دانش آموزان هم با توجه به تصاویردختر وپسردرنظر گرفته شده است. همچنین استفاده از آسمان،خورشید،ابر،رنگین کمان،پرندگان ، گلها ، گیاهان وماهی قرمز به یکی از نماد های نوروز تبدیل شد. همگی شور و شئف واستمرار زندگی وزیبایی های جهان آفرینش را تداعی می کنند همگی به خوبی انتخاب و استفاده شده است .

البته بهتر بود هر پایه تصویر روی جلد مربوط به خود را داشته باشد .درپشت جلد پیک که در تمامی پیک ها یکسان است تعدادی از آثار باستانی ،زیارتی وسیاحتی استان آورده شده است که با توجه به وضوح تصاویر و تنوع آنان در آشنا کردن کودکان با میراث فرهنگی استان  کاربرد آموزشی نیز دارد.

درصفحه اوّل داخلی پیک طبق روال مرسوم ومعمول به پیام رئیس سازمان آموزش وپرورش وشناسنامه پیک ومشخصات دانش آموز اختصاص یافته است که لازمه هر پیک و مجله است.

در صفحه ما قبل آخر هم به ارزشیابی ودادن امتیاز به دانش آموزان اختصاص یافته است .که پیشنهاد میشود حتما بررسی ونمره گذاری شود تا ارزش کار تهیه کنندگان ومعلّمین لوس نشود و

باعث بی تفاوتی و بی انگیزگی در سالهای آتی نشود .

درادامه  با توجه به سرفصل هاورویکردها مورد نظرهرصفحه پیک بررسی ورویکرد درنظرگرفته شده مشخّص واشکالات املایی ودرسی مدنظر قرارخواهد گرفت .

 

000000000000000000000000

درابتدا عناصری که دربیشترصـفحات استفاده شده که همگی به ارزش پیک افزوده اند وسبب  تداوم یادگیری وآشنایی بیشتر شاگردان بامفاهیم دیگر از قبیل استفاده ازاحادیث وسخنان پیامبرو ائمه ودیگر فرزانگان می باشد وازسویی استفاده ازتصاویر مناطق محتلف استان اعم اززیارتی،سیاحتی وتاریخی

که ضمن ایجاد تنوع، شناخت استان راهم به دنبال دارد.

 

  صفحه 1)  این صفحه باشعرعطردوستی آغاز شده که همراه با بیان احساس بعد ازخواندن شعر وکامل کردن جاهای خالی باکلمات آورده شده است که به درس ادبیات فارسی اختصاص یافته است ودررویکر اول قرار می گیرد وقابل قبول می باشد.

 

     

       صفحه 2) دراین قسمت که با حدیثی ازامام علی(ع) شروع شده درارتباط باسپاس وتشکر از آنچه که به مارسیده وخواهد رسید ودر کل شکر نعمات الهی و ادای نمازها می با شد که به درس هــدیه آسمانی اختصاص دارد.البته بهتر بود ازتصویری که تداعی کننده نماز یا دعا و مناجات باشد با دیگر تصاویر با قطع کوچکتراستفاده می شد که به موضوع صفحه نزدیک تر می شد.

 

 

      صفحه 3)این صفحه به درس علوم تجربی اختصاص یافته است که ضمن ارائه اطلاعاتی در دوبند با عنوان آیا می دانید که درادامه تعدادی سوال پرسیده شده است که بیشتر درحیطه دانشی می باشد، و بهتراین بود که سوالاتی تحقیقی وپژوهشی هم آورده می شد، درادامه بهتر این بود که تصویر پایین صفحه هم عکسی یا نقاشیِ یک تپه یا کوه کوچکی گذاشته می شد تاهم شیب وهم مسافت هردو  بهتر تداعی شود ونقطه شروع هم از ابتدای مسیر باید باشد.

 

 

      صفحه 4) صفحه چهار پیک به درس جغرافیا اختصاص دارد درابتدا  تصویری از نقشه ایران وجود دارد که مربوط به قبل اسـت واستان خراسان تقــسیم نشده و هــمان یک استان است درادامه 11سوال گنجانده شده است که بازهمگی درحیطه دانشی هستنند ، ودو سوال اول وششم با هم مرتب می باشند، بهتربود سوالاتی این گونه هم در این صفحه آورده می شد.

1-شما درکدام بخش،شهر یا شهرستان استان زندگی میکنید؟

2- درمورد دو بنای تاریخی ،سیاحتی یا زیارتی نزدیک محل زندگی خود تحقیق کنید ودراین قسمت بنویسید.

3-اگر شما از محل زندگی خود به طرف شیراز سفرکنید ازچه استانهایی می گذرید .حداقل دو مسیر نام ببرید.

4- نام رشته کوه ورودخانه نزدیک محل زندگی شما چیست وچه مشخصاتی دارند؟

 

 

    صفحه 5) این صفحه برنامه درسی را مد نظر دارد وبه درسهای ریاضی،قران وورزش شامل گردیده است ویکی از بهترین صفحات پیک می باشدکه باتوجه به سوال هوشی اول صفحه که تعداد کمی به پاسخ رسیده بودند بقیه سوالات هم جنبه تحقیقی را دارا بودند.

 

 

     صفحه6 ) صفحه فوق به درس ادبیات فارسی اختصاص دارد وانتخاب متن گلستان بسیار به جا بوده است . ولی کاش متن کامل داستان آورده می شد و غلط چاپی سطردوم : "ملک ودنیا رااعتماد نشاید" که آمده است: (ملک ودنیا اعتما د را نشاید) و"سیم وزردرسفروهم درحضر محلّ خطر است" که آمده است:(سیم وزردرسفر به محلّ خطر است) هم قبلا ویرستاری می شد.

همچنین درقسمت دوست خوبم هماهنگی بین تعداد کلمات وتعدادسیب ها رعایت نشده است و تعدادی  ازخط فاصله هاهم جا افتاده است.

 

 

     صفحه 7) این صفحه درس جغرافیا را مدنظرداشته است که جدا ازدواشکال که تصویر بزرگ پسته ها که پاسخگویی ووصل کردن جواب را دچارمشکل کرده است وغلط چاپی رود کورا هم وجود دارد می توان گفت صفحه خوبی است.

 

     صفحه 8) این صفحه به رویکرد کاربرد آموخته ها  درسی درزندگی اختصاص یافته است که ضمن دادن اطلاعات مفید درباره رایانه به نحوه نگهداری ونظافت ان هم اشاره شده است که  صفحه به جا وخوبی شده است.

 

    صفحه 9) درس تاریخ ومدنی در این قسمت آمده است که ضمن به کارگیری جدول جدیدی برای شاگردان به نوعی تنوع و رفع خستگی  را به همراه دارد ولی باز سوالات در حیطه های اولیه یادگیری هستند وجای سوالاتی مانند:درمورد محل زندگی امیر کبیر وکریم زند خان تحقیق کنید در پایین صفحه خالی است در ضمن درلطیفه  حکومت قاجار در کلاس پنجم می باشد که تصحیح نشده است.

 

      صفحه10) این صفحه که درس مدنی رامدنظر ذاشته از صفحات جالب پیک است وایجاد روحیه تحقیق وپژوهش درسوالات وجود دارد.

 

      صفحه 11) این صفحه باتوجه به متن دانستنی ها وسوال پایانی شاگردان رابه قضاوت ونظر خواهی وا داشته است به درس علوم تجربی اختصاص دارد وتنهااشکال این قسمت عدم هماهنگی متن سوال با متن درس می باد که دوگانگی را ایجاد می کند طول قد دایناسورهادرمتن کتاب 30متر ولی درسوال 28 متر آمده است.

 

     صفحه12) این صفحه به درس علوم تجربی اختصاص یافته است و ضمن ارائه دانستنی های مختلف توام با دو سوال تحقیقی و تخیلی شده است که قابل تقدیر است که البته یافتن پاسخ  سوال دوم تحقیق فراتر از خانه و دوست و همسایه بوده است و معمولا با استفاده ازاینترنت به پاسخ سوال که همانا کروی بودن ذرات آب یا زمین می باشد رسیده اند.

 

      صفحه13)این قسمت  به رویکرد کاربرد آموخته ها درزندگی اختصاص دارد که  دستور پخت یک نوع غذا را آموزش می دهد که بهتر بود این قسمت با اجازه و کمک بزرگترها انجام شود و درابتدای صفحه عبارت( با اجازه و کمک بزرگترها انجام دهید) ،می آمد. حدیث این صفحه هم تکراری است ودر صفحه 3 آمده است.

 

     صفحه14) صفحه مذکور به درس هنر اختصاص داده شده است که لازمه پیک بوده است و حتی چون در اواسط پیک آمده ست برای رفع خستگی و تنوع جالب است بهتر بود در پایان سوالی هم از شاگرد پرسیده می شد که چند نوع صنایع دستی را می شناسی و به کدام علاقه داری؟

 

     صفحه15) این صفحه پیک به درس ریاضی اختصاص دارد وباسوالی که جنبه فکری وآزمون وخطا دارد شروع شده است  ودرادامه داستان وطرح مسله  به خوبی پایان یافته است.

 

    صفحه16)این قسمت رویکرد کاربرد آموخته ها درزندگی را مد نظرداشته است وبه نوعی ضمن آموزش به دانش آموز از وی دیگر راههای صرفه جویی راخواستار شده است که وجود این صفحه درکل پیک باتوجه به نامگذاری سال جاری به نام اصلاح الگوی مصرف عالی است.

 

 

   صفحه17) صفحه مذکور به رویکرد فعالیتهای مکمل  اختصاص داردکه لازمه پیک است ولی به علت اینک تنها یک فعالیت درنظرگرفته شده است وازسویی تصویر خیلی بزرگ است فعالیت کمی را به دنبال دارد.

 

    صفحه 18)که درس ریاضیات را مدنظرداشته است وضمن استفاده ازجدول جدیدی که به کار رفته است وتا پایان صفحه هم ادامه داشته است کار جالبی است.

 

    صفحه 19) به  درس هدیه آسمانی اختصاص دارد ودرکل شاگردان رابه تحقیق وپرسش وا می دارد وقابل قبول است.

 

   صفحه 20) این صفحه به رویکرد توجـّه به میراث فرهنگی وتاریخی استان اختصاص یافته است که ضمن معرّفی یکی از چهره های علمی استان با چاپ تصاویر چهرهای سیاسی ،علمی، ادبی و تاریخی استان، دانش آموزان را به تحقیق وکنجکاوی در مورد آنان ترغیب می کند که از صفحات عالی پیک است .

 

    صفحه21)درس ریاضیات مدنظر بوده است که در کل با توجّه به اینکه دانش آموز به حل مساله  می پردازد به نوعی با نمودار ونحوه خرج کرد هر خانواده ومقایسه آن با خانواده خود می پردازد ، صفحه عالی می باشد.

 

    صفحه 22) با توجّه به جدول طراحی شده به رویکرد فعالیّهای مکمل اختصاص دارد وچون جداول کلمات متقاطع درجامعه به عنوان نوعی سر گرمی مد نظر است این جدول واین صفحه در حدّ عالی است.

 

    صفحه 23) صفحه مذکور درس ادبیات فارسی را مد نظرداشته است واملا وخوشنویسی  این صفحه لازم وضروری بوده است.

 

   صفحه 24)این صفحه به درس هدیه آسمانی اختصاص دارد وباتوجّه به دوفعالّیّت موجوددرصفحه بهتر بود با یک سوال تحقیقی، پژوهشی همراه می شد.مثل تحقیق کنید که در نزدیکی محل زندگی شما پیروان دیگر ادیان زندگی می کنند؟ دراین باره چند سطر بنویسید.ویا حلالیت طلبیدن یعنی چه و چرا کسانی که به مسافرت های زیارتی می روند از دیگران حلالیت می طلبند؟ و....

 

    صفحه25 )درس ریاضی دراین صفحه مدنظر بوده است که ضمن ارائه دوتمرین ریاضی در پایان صفحه دوسوال  مرتبط به ریاضی آورده شده که بهتر بود یکی از آنها سوال کاربرد ریاضی درزندگی روزانه باشد مثلا :یکی از خریدهای روزانه خود یا اولیای خود را به صورت مسئله بنویسید ویا فرق تخفیف دادن وسود گرفتن روی اجناس چیست؟

 

    صفحه 26 )صفحه فوق به دو درس مدنی وهنر اختصاص دارد وبیشتر به اهمیّت روز جمهوری اسلامی توجه دارد .

 

  

   صفحه 27 )این صفحه هم مانند صفحه 20 به رویکرد توجّه به میراث فرهنگی وتاریخی استان اختصاص دارد وبه معرّفی تعدادی از اندیشمندان ،سیاستمداران ،دانشمندان و...می پردازد که قابل تقدیر است واطّلاعات جامع ومفیدی رابه همراه دارد که باز هم دراین صفحه جای سوالی تحقیقی خالی است ازقبیل :کدامیک از نامبردگان در نزدیکی محل زندگی شما به دنیا آمده است ؟ یاشمابه کدامیک از انان بیشتر علاقه دارید و چرا؟

 

   صفحه 28) باتوجه به متن صفحه وارتبا ط ان با روز طبیعت به رویکرد فعالیتهای مکمل نزدیک تر است که البته کشیدن نقاشی درس هنر را درانتهای صفحه تداعی می کند.

   صفحه29) این صفحه بیشتر درس ادبیات فارسی را مدنظر دارد وسوال دوم که جنبه تحقیقی دارد بسیار به جا آمده است.

 

   صفحات 30-31-32) سه صفحه مذکور رویکرد مهارت های زندگی وشناخت قوانین را مد نظر دارد که کلیه فعالیتها درارتباط به آموزش قوانین است که جملگی لازمه زندگی دانش آموزان می باشد.

 

 

 

جداول تجزیه وتحلیل رویکرد ها

 

دراین قسمت سرفصل های درسی ورویکرهای دیگر به کارگرقته شده درپیک نوروزی سال 1388 آورده می شود وبا مقایسه بین پیک های سنوات گذشته پرداخته خواهد شد.

 

نام درس

قران

هدیه

فارسی

تاریخ ومدنی

جغرافی

ریاضی

علوم

ورزش

هنر

جمع

سایر

جمع کل

 

صفحه مطلوب درهرپیک

2

 

2

4

2

2

4

3

1

1

21

11

32

درصدهرصفحه

درهرپیک

25/6

 

25/6

 

5/12

25/6

 

25/6

 

5/12

375/9

125/3

125/3

62/65

37/34

100

صفحه موجود درپیک 88

1

5/2

4

5/2

2

5/4

3

5/.

2

22

10

32

درصد موجود درپیک88

125/3

 

61/7

5/12

61/7

25/6

66/14

375/3

56/1

25/6

75/68

25/31

100

تفاوت صفحات

1-

5/.+

=

5/.+

=

5/.+

=

5/.-

1+

1+

1-

1+

         

         جدول شماره 1 تجزیه وتحلیل رویکرد اول (تلقیقی از دروس ) پیک نوروزی پایه پنجم نوروز88

 

 

همانطور که مشاهده می شوددرپیک موردبررسی استفاده درست از برنامه های درسی درپیک رعایت شده است وتفاوت ها خیلی کم وقابل چشم پوشی است که نشانگر دقت کمیته تولید محتوا دراین قسمت  می باشد.

 

درادمه رویکرهای درسی استفاده شده پیک امسال باپیک های سه سال گذشته نوروز87 و86و85  مقایسه میشود تا روال تدوین وبرنامه ریزی بین آنها بررسی گرددومشخص نمائیم که کاربرد برنامه های درسی درکدام پیک با حالت مطلوب هماهنگ تر است؟

 

نام درس

قران

هدیه

فارسی

تاریخ ومدنی

جغرافی

ریاضی

علوم

ورزش

هنر

جمع

سایر

جمع کل

صفحه مطلوب درهرپیک

2

 

2

4

2

2

4

3

1

1

21

11

32

درصدهرصفحه

درهرپیک

25/6

 

25/6

 

5/12

25/6

 

25/6

 

5/12

375/9

125/3

125/3

62/65

37/34

100

صفحه موجود درپیک 88

1

5/2

4

5/2

2

5/4

3

5/.

2

22

10

32

درصد موجود درپیک88

125/3

 

61/7

5/12

61/7

25/6

66/14

375/9

56/1

25/6

75/68

25/31

100

صفحه موجود درپیک 87

 

     2

  --

5/3

   1

  -- 

  5/3

5/1

   1

  1

5/13 

5/18

  32 

درصد موجود درپیک87

 

 

25/6

---

93/10

12/3

 --

93/10

68/4

125/3

125/3

18/42

82/57

100

صفحه موجود درپیک86

  1 

   3

  4

   2

  2

   4

  2

    1

  1

   20

  12

    32

درصد موجود درپیک86

 

125/3

 

375/9

5/12

25/6

25/6

5/12

25/6

125/3

 

125/3

 

5/62

5/37

100

صفحه موجود درپیک85

 

5/2

  5/1

5/4

3

5/2

6

3

--

5/1

5/24

5/11

36

درصد موجود

درپیک85

 

92/6               

15/4

46/12

31/8

92/6

62/16

31/8

-- 

15/4 

05/68  

95/31

100   

صفحه نرمال درپیک 85

 

5/2 

5/2

5/4

5/2      

5/2

5/4

5/3

5/1

5/1

25

11

36

         جدول شماره 2 : استفاده از رویکرد کاربرد برنامه های درسی درمحتوای پیک ها سنوات گذشته

 

        با توجه به جدول مشاهده می شود که تنها پیک نوروزی سال 1387 کمترین استفاده از رویکرد    وسرفصل  برنامه های درسی را داشته است ودربقیه پیکهای سالهای دیگر کاربرد این رویکرد به خوبی رعایت شده است وپیک های سال 88و85 این رویکردها رادرحد نرمال رعایت کرده اند.

 

     درادامه جدول رویکردهای 5گانه استفاده شده درپیک های سنوات گذشته ارائه میشود وسپس به مقایسه آنها می پردازیم.

 

رویکردها

1- برنامه های درسی

2- کاربرد آموخته ها در..

3- مهارت های زندگی

4- فعالیتهای مکمل و..

توجه به مسائل میراث فرهنگی

جمع کل

تعدادصفحه

پیک88

      22

       3

        3

       2 

      2

    32

درصد ها

   75/68

     375/9

     375/9

     25/6 

     25/6 

  100

تعدادصفحه

پیک87

      5/13

       1

       5/7             

      6 

       3

   32

درصد ها

    18/42

      125/3

    53/23

    75/18

     375/9

  100

تعدادصفحه

پیک86

      20

      3

       4

      3

       2

   32

درصد ها

     5/62

       375/9

      5/12

       375/9

      25/6   

   100

تعدادصفحه

پیک85

       5/24

      3

       3

       3

       1

   36

درصد ها

 

       68

      33/8

    33/8

    33/8

     77/2

   100

تعدادصفحه

نرمال

       21

       2

        3

      3           

       3

   32

درصد ها

   62/65

     25/6 

      375/9

     375/9

    375/9

   100

              جدول شماره 3 : مقایسهای رویکردهاوسرفصل های به کار رفته درپیکهای سنوات گذشته

 

 

 توضیحات : تفاوت سه صفحه ای درپیک  نوروزی سال 85 به دلیل اختصاص این سه صفحه به تبریک وجداول ارزشیابی اولیا ومربیان می باشد.

 

   

باتوجّه به نتایج بدست آمده درپیک های چهارسال گذشته مشاهده می شود که تنها پیک سال تحصیلی گذشته یعنی پیک نوروزی سال87 در کاربرد سرفصل ها ورویکرها درست عمل نکرده است وتوازن لازم را رعایت ننموده است ودربقیّه سالها ازجمله سال تحصیلی جاری این تقسیم بندی کاملا رعایت شده است که قابل تحسین است .

 

 

 

 

 

پیشنهادات ونظرات

 

 

 

1.     بهتراست درتهیه وتدوین محتوای پیک ها نگاه جنسیتی مد نظر کمیته تولید محتوا وکارشناسان قرارگیرد وپیک فعالیتهایی برای هردو گروه داشته باشد.

2.     پیشنهاد می شود که درتهیه محتوااز معلمین و دانش آموزان هم نظر خواهی شودوقبل ازتدوین محتوا با ارسال فراخوان به مدارس از آثارآنان درمحتوا استفاده شود تاسبب ایجاد انگیزه ورغبت بیشتری درانجام پیک گردد.

3.     ایجاد حداقل یک چهارم اولین صفحه پیک جهت درج فهرست مطالب پیکها ویا درج عنوان هرصفحه دربالای هرصفحه داخلی .

4.     بهتراست که سرفصل ها ورویکردهای پیک مشخص باشد وتنها مطالب درسی مدنظر نباشد وحتی سعی نمائیم  مفاهیم درسی درقالب عملی، تحقیق وپژوهش درمحتوا گنجانده شود.

5.     فعالیت های مکمل از قبیل جداول ،نقاشی وسرگرمیها به تناوب درپیک آورده شود تاسبب جذابیت ورغبت بیشتری دراجام پیک شود.

6.     مفاهیم پیک هرپایه تحصیلی با آموخته های قیلی شاگردان نزدیک باشد تا اولیا فقط راهنما باشند .

7.     قبل از چاپ وتوزیع پیک هاویرستاری وبازنگری های لازم صورت گیرد تاچند غلط املایی وچاپی سبب بی ارزشی پیک نشود.

8.      فعالیتها ومحتوای پیک سبب ایجاد روحیه مطالعه وتفکرخلاق درکودک شود وتکراروتمرین درسی محض نباشد.

9.     ارزشیابی وارزش گذاری پیک هابه عنوان یکی از فرایند های آموزشی درارزشیابی مستمر مد نظر قرار گیرد. 

 

10. فعالیت های پیک طوری طراحی شوند که دانش آموز حتی درطول سفر و دید وبازدیدها هم قادربه انجام آنها باشد .

 

11. ایجاد نواندیشی ،تفکر نقادانه وخلاقیت درفعالیتها درنظر گرفته شود .

 

12. باتوجه به اینکه یپک نوروزی معمولا ازنشریات بومی محسوب می شود که دراختیار شاگردان وخانواده آنان قرار میگیرد ، لذا درتدوین محتوا  از آداب ورسوم،فرهنگ وهنجار ها و.....جامعه فوق استفتاده گردد.

 

13. نحوه پرداخت قیمت پیک ها وارزشیابی ازپیک قبلا مشخص گردد تااز زیر سوال بردن ها حذف شود .

    

 

 

 

با آرزوی توفیق برای شما

 

منابع : پیکهای سنوات گذشته

 

 

 

.