ردیف

بارم

1-

معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید

 

2-

در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟

 

3-

حکومت ایران در ............. فروردین سال ............ به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

 

4-

بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.

 

5-

جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

 

6-

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟

 

7-

دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.

 

8-

جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.

 

9-

قانون جامعه ی ما قانون ...... است.

 

10

جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.

 

11

آزادی به چه معناست؟

 

12

پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است

 

13

 

دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.

 

14-1

مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.

 

14-2

وظیفه ی دولت چیست؟

 

14-3

 نهادی که قوانین را تصویب می کند

 

14-4

وظیفه شورای نگهبان و  مجلس شورای اسلامی چیست؟

 

14-5

بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.

 

14-6

 اعضای دولت چه کسانی هستند؟

 

14-7

اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.به

 

14-8

در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است

 

14-9

چرا جامعه به رهبر نیاز دارد

 

15

حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد

 

16

سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید؟

 

17

انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟

 

18

چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟

 

19

اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسیبود؟

 

20

در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟

 

21

اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می

 

22

حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

 

23

در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید؟

 

24

تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

 

25

آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.

 

26

چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.

 

27

قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟

 

28

اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی میافتد؟

 

29

 از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.

 

30

مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟

 

31

مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟

 

32

درباره چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت

 

33

معنای تعاون چیست؟

 

34

درجمهوری اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟

 

35

 جمعیت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟

 

36

کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند

 

37

دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید؟.

 

38

معنای انفاق چیست؟

 

39

قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟

 

40

دو نمونه وقف را نام ببرید.

 

41

بالاترین درجه ی ایثارچیست؟

 

42

ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است

 

43

بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل شد.

 

44

ایثار یعنی چه ؟

 

45

چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟

 

46

اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود