باسمه تعالی

     نام ونام خانوادگي:                        اداره آموزش و پرورش ناحيه يك اراك                شماره رديف:

   امتحان جغرافي پايه پنجم نوبت اول             دبستان شهيد تند گويان                تاريخ امتحان:    / 10 /87

   .........................................................................................................................................

   الف- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پركنيد.( 3نمره )   

    1- شهر بيجار از شهرهاي استان............. است.

    2- طبق اخرين آمار جمعيت كشورما هم اكنون.......... 70ميليون مي باشد.

 3- انسان براي ادامه ي زندگي خود به........... نياز دارد.

 4- كشور پهناورايران به دليل منابع سرشار نفت وگازدر............ اهميت خاصي دارد.

 5- كارخانه هاي توليد آرد وكاغذ درگروه صنايع .............. قراردارند.

 6- كشورتركمنستان از همسايگان ............. ايران است.

 ........................................................................................................................................

 ب- پاسخ صحيح را با علامت ( × ) مشخص كنيد.(5/2 نمره)

 

 

 

 

 7- بخش عمده اي از كشور تركمنستان را بيابان بزرگي به نام .............. فرا گرفته است.

    آمودريا                   جيهون                  قره قوم                  روستا

 8- كشور............. از همسايگان غربي ايران است. 

 

 

 

    عراق                    افغانستان               ارمنستان                 كويت

 

 

 

 

 9- دو شهر بزرگ ايران كه صنايع زيادي را در خود جاي داده است ............ نام دارد.

   تهران واراك           تهران وقم              شيرازواصفهان         تهران واصفهان

 

 

 

 

  10- منابع نفت ايران در استان هاي .............. مي باشد.

     خوزستان و ايلام           خوزستان وفارس             اصفهان وقم            تهران وسمنان

   11- مهمترين رود تركمنستان كدام است.

 

 

 

 

     دجله                     تجن                   ارس                        جيحون

    ........................................................................................................................................

    ج- جمله صحيح وغلط را با علامت ( × ) نشان دهيد.( 2نمره)

   12- كمترين مرز مشترك ايران با كشور عراق است.                                                       ص     غ

   13- گندم وجودر بيشترنواحي ايران كشت مي شود.                                                         ص     غ                                                   

   14- سنگ معدن كارخانه ي ذوب آهن اصفهان از معادن كوه هاي استان يزد استخراج مي شود.  ص     غ

   15- ارمنستان گرم و خشك است كه مردم آن به زبان تركي حرف مي زنند.                           ص     غ

    ........................................................................................................................................

   16- جدول زيررا كامل كنيد.(1نمره)

استان             فارس                                  خراسان جنوبي 

 

مركز                                خرم آباد                                    بندر عباس

 

 

 

 

 


   .........................................................................................................................................

    د- پاسخ سوالات زير را به طور كامل بنويسيد.

   17- شغل اصلي ايلات وعشاير چيست؟(5/.نمره)

    .......................................................................................................................................

  18- صنايع به دو قسمت تقسيم مي شود آن ها را بنويسيد؟(5/0نمره)

   19- پرجمعيت ترين شهرهاي كوهپايه اي ايران را نام ببريد؟(5/0نمره)

 

   .........................................................................................................................................

  20- دين وزبان مردم تركمنستان را بنويسيد؟(5/0نمره)

 

    ........................................................................................................................................

  21- صنايع مهم ارمنستان را بنويسيد؟(5/0نمره)

 

   .........................................................................................................................................

  22- مركز استان چه شهري است؟(1نمره)

 

   .........................................................................................................................................

  23- گياه برنج براي كشت به چه چيزهايي نياز دارد؟(5/0نمره)

 

   .........................................................................................................................................

  24- دو دليل افزايش جمعيت را بنويسيد و توضيح دهيد؟(1نمره)

 

   ........................................................................................................................................

  25- محصولات كشاورزي كشور جمهوري آذربايجان را بنويسيد؟(1نمره)

 

  .........................................................................................................................................

  26- چرا در اطراف شهرهاي بزرگ دامپروري صنعتي و پيشرفته به وجود آمده است؟(5/0نمره)

 

   ........................................................................................................................................

  27- چهاردليل اهميت شهر باكو را بنويسيد؟(1نمره)

 

   .........................................................................................................................................

  28- چراناحيه كناره ي خزر جمعيت زيادي را درخود جاي داده است؟(1نمره)

 

   ........................................................................................................................................

  29- از كشور تركمنستان چه كالاهايي به كشورهاي ديگر صادر مي شود؟(1نمره)

 

  .........................................................................................................................................

  30- تفاوت كشت ديم و آبي چيست؟(1نمره)

 

   ........................................................................................................................................

  31- رود ارس درمسيرش به كدام رود مي پيوندد وبه كجا مي ريزد؟(5/0نمره)

 

 ..........................................................................................................................................

  32- همسايگان شرقي ايران را بنويسيد؟(5/0نمره)